Znajdź na stronie

LogowanieKontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. G.G. Gorczyckiego w Chełmnie

ul. Świętojerska 3
86-200 Chełmno
tel./fax.:

(056) 676-06-04

Kom. 601-227-132

NIP: 875-10-17-910

Regon: 000277546

sekretariat@psmchelmno.pl

dyrektor@psmchelmno.pl

ksiegowosc@psmchelmno.pl

www.psmchelmno.pl

Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje,

że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

i komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki,

od dnia 31 maja 2021 r.

wszystkie szkoły i placówki oświatowe

wracają do funkcjonowania w trybie stacjonarnym,

z zachowaniem rygoru sanitarnego.

.....................................................................................................................

Zasady funkcjonowania

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. G. G. Gorczyckiego

w Chełmnie od 1 września 2020 r.

 

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Ich opiekunowie oraz domownicy nie mogą przebywać na kwarantannie lub izolacji.

2.  Dla ucznia przebywającego na kwarantannie lub ucznia, który nie może ze względów epidemiologicznych uczestniczyć w zajęciach, przewiduje się wdrożenie nauczania zdalnego.

3. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe, bez objawów chorobowych.

4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5 metra.

5. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły,

tj. do  szkoły, z zachowaniem następujących zasad:

a) jeden rodzic/opiekun z dzieckiem,

b) dystans 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem,

c) dystans 1,5 metra od pracowników szkoły,

d) rygorystyczne przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

W poczekalni szkoły może przebywać jednorazowo 10 osób (uwzględniając rodziców i uczniów). Rodzice oczekujący na swoje dzieci nie mogą przebywać na korytarzach budynku.

6. Rekomenduje się organizację spotkań z nauczycielami w sposób zdalny lub telefoniczny z ograniczeniem do minimum spotkań indywidualnych w szkole ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

7. Rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych  mogą wchodzić z dziećmi na teren szkoły do dnia 30 września 2020 r. z zachowaniem następujących zasad:

a) jeden rodzic/opiekun z dzieckiem,

b) dystans 1,5 metra od kolejnego rodzica z dzieckiem,

c) dystans 1,5 metra od pracowników szkoły,

d) rygorystyczne przestrzeganie wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

8. Uczniowie, czekając na wejście do szkoły, szatni albo sali lekcyjnej zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), unikają przebywania w grupie.

9. Wszyscy uczniowie wchodzący na teren szkoły zobligowani są do skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.

10. Podczas korzystania z szatni zaleca się zachowanie dystansu między uczniami.

11. Po opuszczeniu szatni uczeń przechodzi pod salę lekcyjną i oczekuje na rozpoczęcie zajęć.

12. Uczeń oczekując na rozpoczęcie zajęć z instrumentu głównego lub innych zajęć artystycznych zobowiązany jest do przebywania w wyznaczonych miejscach: korytarz na parterze, I i II piętrze.

13.  Wejście na teren PSM osoby spoza szkoły zostaje udokumentowane w zeszycie ewidencji wejść przez wpis zawierający: imię i nazwisko wchodzącego, nr telefonu oraz datę.

14. Uczniowie i pracownicy szkoły są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w trakcie przebywania na korytarzach szkolnych, szatniach, toaletach,   i sali koncertowej (w częściach wspólnych budynku).

15. Nauczycielom, którzy podczas prowadzenia zajęć nie mogą zachować odstępu 1,5 m od uczniów zaleca się stosowanie maseczek lub przyłbic, zakrywających nos i usta.

16. Uczniom i pracownikom szkoły mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym w zależności od potrzeb.

17. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy chorobowe, zostanie odizolowany  w izolatorium. Szkoła  niezwłocznie poinformuje rodziców/opiekunów, którzy zobowiązani są  w trybie  pilnym odebrać ucznia ze szkoły.

18. Każda klasa teorii ma przypisaną jedną salę, w której odbywają się zajęcia lekcyjne. W klasach uczniowie rozmieszczeni są w osobno.

19. Sale lekcyjne oraz korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę.

20. Uczniowie spędzają przerwy w miejscach, które zostaną do tego wyznaczone.

21. Uczniowie zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą i mydłem oraz do ich dezynfekcji:

a) po przyjściu do szkoły,

b) przed jedzeniem,

c) po skorzystaniu z toalety,

d) przed zajęciami z wykorzystaniem klawiatury np. fortepian,

e) przed zajęciami z instrumentu głównego.

22. Klamki, poręcze oraz włączniki na terenie szkoły są  dezynfekowane na bieżąco, nie rzadziej niż co 2 godziny.

23. Dla książek i innych materiałów bibliotecznych wprowadza się okres kwarantanny trwający 2 dni.

24. Nauczyciele są zobowiązani do nieustannego przypominania uczniom o konieczności przestrzegania bezpieczeństwa sanitarnego ze szczególnym uwzględnieniem częstego właściwego mycia rąk i konieczności zachowania dystansu społecznego.

25. Rodzice są zobowiązani do śledzenia na bieżąco zamieszczanych informacji na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor PSM Chełmno

M. Żelazko

...............................................................................................

ARIOSO - Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów szkół muzycznych I stopnia (kształcenie słuchu)

...................................................................................................


 

Nauczanie zdalne

Facebook

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

e-Dziennik

Nieobecność Nauczycieli